Försäljningsvillkor

Hansen Protection AB försäljningsvillkor

Allmänt

Köpvillkoren (försäljningsvillkorn) gäller för all försäljning av Hansen Protection AB produkter och tjänster till kunder i Sverige. Köpesvillkoren, tillsammans med kundens beställning (bekräftad genom en orderbekräftelse) utgör det totala kontraktet för köpet.

Beställning och avtal 
Beställning är bindande när beställningen är registrerad på vår server (dator). Vi är samtidigt bundna av kundens beställning om detta inte avviker från vad som erbjuds av oss. När vi tar emot beställningen kommer vi att bekräfta beställningen och skicka en bekräftelse. Läs orderbekräftelsen noggrant. Det är viktigt att kontrollera om orderbekräftelsen är i enlighet med beställningen. Avvikelser mellan kundens beställning och orderbekräftelsen anses vara ett nytt erbjudande från oss, som kan accepteras eller tackas nej till. Undantag kan förekomma, till exempel vid uppenbara prissättningsfel-se avsnittet nedan om priser.

Priser 
Alla priser för leverans Sveriges gränser anges inklusive moms och exklusive fraktkostnader om inte annat uttryckligen anges. Priserna för leverans utanför Sveriges gränser anges exklusive moms och fraktkostnader om inte annat uttryckligen anges. Lokala skatter och tullar * kan inträffa och är kundens ansvar att betala. Eventuella prisändringar som inträffar efter orderdatumet som inte beror på fel (se nedan) kommer inte att ha retroaktiv effekt. Om det har förekommit skriv eller tryckfel av betydande storlek från Hansen Protection AS-sidan, i annonser och liknande. 20% av det normala försäljningspriset, kan Hansen Protection AS ensidigt ändra, radera eller avvisa order. Detta gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande. Sådana fel måste dock korrigeras inom rimlig tid efter det att felet upptäckts 

Betaling 
Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Hansen Protection bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Hansen Protection rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader. Hansen Protection tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Hansen Protection måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Hansen Protection. Produkterna förblir Hansen Protection egendom till dess full betalning erlagts. Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Hansen Protection rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Leverans
Leverans sker inom Sverige och av Hansen Protection anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Hansen Protection lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Hansen Protection till transportör. Hansen Protection bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande..

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Hansen Protection. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och ansen Protection.  

Reklamation  
Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Hansen Protection, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation ska kund kontakta Hansen Protection, företrädesvis via email och skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Hansen Protection tillhanda.

Vid retur av produkten ska returfrakten till Hansen Protection vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Hansen Protection rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Hansen Protection förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

Ångerrätt (Privatpersoner)
Vid köp av varor från Hansen Protection har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Hansen Protection lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas produkter som specialbeställts och made to measure dräkter.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Hansen Protection, företrädesvis via kontakta oss på Hansen Protections webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Hansen Protection om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Hansen Protection.  Blanketten skickas till Hansen Protection på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Hansen Protection inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Hansen Protection. Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Hansen Protection inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades. Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Hansen Protection för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

Ansvar
Hansen Protection är endast ansvarig för förlust för varorna om fel eller brister har upptäckts. Detta gäller emellertid inte om Hansen Protection visar att felet beror på omständigheter utanför Hansen Protection , och som Hansen Protection inte rimligen kunde förväntas undvika eller övervinna konsekvenserna av. Hansen Protection ansvarar inte för indirekta förluster till följd av brister såvida inte förlusten har orsakats av grov oaktsamhet eller avsikten från Hansen Protection. .

Ändring av villkoren 
Hansen Protection förbehåller sig rätten att ändra nuvarande villkor, inklusive till följd av ändringar i lagstiftningen.

Force majeur 
Hansen Protection äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Hansen Protection kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

Ansvarsfriskrivning

  • Vi reserverar oss för stavfel och eventuella pris ändringar.
  • Bilder som används på våra sidor är illustrativa och kan skilja sig från objektets faktiska utseende.

Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Göteborgs Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska ("SCC") också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Hansen Protection ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Produkten tillagd för att jämföra.